За МАП

Здружението на преработувачи на Овошје и Зеленчук МАП се формира во Март, 2002.

Здружението нема политички карактер, е непрофитно и е регистрирано во согласност со законот за здруженија на граѓани и фондации на Р. Македонија.

Активности

Здружението своите услуги и активности ги насочува со цел да одговори на барањата на своите членови:

 • Заедничка набавка на суровини со цел да се добие поконкурентен финален производ

 • Земање учество на сите средби на кои се дискутира за преработувачките капацитети во РМ

 • Создавање на услови за заеднички извоз на своите членови со цел да се одговори на големи нарачки од странски купувачи

 • Координација околу усвојување на HACCP и ISO стандардите

 • Дистрибуција на информации околу новите трендови, регулативите на ЕУ и останатите целни пазари

 • Остварување на редовна комуникација со земјодел-ците и земјоделските здруженија со цел да се подигне постоечкото ниво на соработка преку процес на заедничко планирање

 • Координирање на соработката со домашни јавни и приватни институции, деловни субјекти и странски проекти активни во РМ

 • Воспоставување на соработка со странски институции и здруженија од сличен карактер

Членство

 • Од отворен карактер

 • За поединци и организации кои се активни во облас-та на преработувачката индустрија

Цели и задачи

Основната цел на МАП е да ја развива преработувачката индустрија на овошје и зеленчук, да го зголеми својот придонес во севкупниот економски развој и да го зголеми вработувањето во РМ.

Задачите на здружението се состојат во:

 • Зголемување на конкурентноста на македонските преработки од овошје и зеленчук

 • Зголемување на квалитетот на производите и воведување на знак за квалитет

 • Засилување на потенцијалот на своите членови за настап на странски пазари

 • Информирање на своите членови за новите пазарни трендови

 • Координирање на активности за заедничко изложување и посета на саеми

 • Лобирање насочено кон интересите на преработувачите на овошје и зеленчук

 • Обезбедување на дополнителна обука за своите членови